• تمرینات دروازه‌بانی در فوتسال
  • راهنمای آنالیز در فوتبال
  • فعالیت ورزشی و کنترل کلسترول
  • راهنمای تناسب اندام در طول بارداری
  • مدیریت پژوهش
  • ارتباطات عمومی در ورزش

تمرینات دروازه‌بانی در فوتسال

پیشنهاد شگفت انگیز

تمرینات دروازه‌بانی در فوتسال

موضوع اصلی : رشته های ورزشی

نام نویسنده :علی زندی‌پور


قیمت قبل :239,000 ریال
قیمت : 191,200 ریال

راهنمای آنالیز در فوتبال

پیشنهاد شگفت انگیز

راهنمای آنالیز در فوتبال

موضوع اصلی : رشته های ورزشی

نام نویسنده :کریستوفر کارلینگ، مارک ویلیام، توماس ریلی


قیمت قبل :349,000 ریال
قیمت : 279,200 ریال

فعالیت ورزشی و کنترل کلسترول

پیشنهاد شگفت انگیز

فعالیت ورزشی و کنترل کلسترول

موضوع اصلی : فیزیولوژی ورزش

نام نویسنده :جی. لاری دورستین


قیمت قبل :329,000 ریال
قیمت : 263,200 ریال

راهنمای تناسب اندام در طول بارداری

پیشنهاد شگفت انگیز

راهنمای تناسب اندام در طول بارداری

موضوع اصلی : رشته های ورزشی

نام نویسنده :دکتر لینث وولسکی- دکتر هویی ونگر


قیمت قبل :149,000 ریال
قیمت : 119,200 ریال

مدیریت پژوهش

پیشنهاد شگفت انگیز

مدیریت پژوهش

موضوع اصلی : آمار، سنجش و روش تحقیق

نام نویسنده :دکتر ابوالفضل فراهانی - مرتضی رضایی صوفی


قیمت قبل :199,000 ریال
قیمت : 159,200 ریال

ارتباطات عمومی در ورزش

پیشنهاد شگفت انگیز

ارتباطات عمومی در ورزش

موضوع اصلی : مدیریت ورزشی

نام نویسنده :دکتر حمید قاسمی - دکتر سارا کشکر - محمد اسماعیلی


قیمت قبل :399,000 ریال
قیمت : 319,200 ریال